Carton 3 lop

GIẤY CARTON 3 LỚP XEO

 

 

 

GIẤY CARTON 3 LỚP XEO

 

 

CÔNG DỤNG : LÓT CONTAINER, KHỔ 1.15M HOẶC 1.20M, DÀI THEO YÊU CẦU